8 Products

16-3C1

$50.00 to $600.00
Gene: N/A
Antigen: transketolase
Antibody Registry ID: AB_531899

DA5B9Eya1

$50.00 to $600.00
Gene: Eya1
Antigen: Eyes absent homolog
Antibody Registry ID: N/A

DA5D6

$50.00 to $600.00
Gene: pdgfra
Antigen: Platelet-derived growth factor receptor alpha
Antibody Registry ID: N/A

DA6D11

$50.00 to $600.00
Gene: ror2.L
Antigen: Receptor tyrosine kinase Xror2
Antibody Registry ID: AB_2876383

eya10H6

$50.00 to $600.00
Gene: eya
Antigen: Eyes Absent (Eya) protein
Antibody Registry ID: AB_528232

SUK 2

$50.00 to $600.00
Gene: N/A
Antigen: kinesin heavy chain, stalk region
Antibody Registry ID: AB_528325

SUK 4

$50.00 to $600.00
Gene: N/A
Antigen: kinesin heavy chain, head region
Antibody Registry ID: AB_528326

tor23

$50.00 to $600.00
Gene: ache
Antigen: Acetylcholinesterase, presynaptic
Antibody Registry ID: AB_2722484