13 Products

34C

$50.00 to $75.00
Gene: RYR1/RYR2
Antigen: Ryanodine receptor
Antibody Registry ID: AB_528457

a2F

$50.00 to $600.00
Gene: ATP1A1
Antigen: ATPase, (Na(+) K(+)) alpha-1 subunit
Antibody Registry ID: AB_528090

a5

$50.00 to $600.00
Gene: ATP1A1; ATPA2; ATP1A3; ATP1A4
Antigen: ATPase, (Na (+) K(+)) alpha subunit
Antibody Registry ID: AB_2166869

a6F

$50.00 to $600.00
Gene: ATP1A1
Antigen: ATPase, (Na(+) K(+)) alpha-1 subunit
Antibody Registry ID: AB_528092

F59

$50.00 to $600.00
Gene: MYH1A
Antigen: Myosin heavy chain (all fast isoforms)
Antibody Registry ID: AB_528373

H3C

$50.00 to $600.00
Gene: SNCA
Antigen: synuclein, alpha & beta
Antibody Registry ID: AB_2618046

HCS-1

$50.00 to $600.00
Gene: OTOF
Antigen: Otoferlin; Hair cell soma-1
Antibody Registry ID: AB_10804296

M3F11

$50.00
Gene: N/A
Antigen: DHPR alpha-subunit, skeletal muscle
Antibody Registry ID: AB_1157868

MF 20

$50.00 to $600.00
Gene: MYH1E
Antigen: Myosin heavy chain, sarcomere (MHC)
Antibody Registry ID: AB_2147781

PAX6

$50.00 to $600.00
Gene: Pax-6
Antigen: Pax6
Antibody Registry ID: AB_528427

PAX7

$50.00 to $600.00
Gene: PAX7
Antigen: Pax7
Antibody Registry ID: AB_528428

SV2

$50.00 to $600.00
Gene: SV2A
Antigen: Synaptic vesicle glycoprotein 2A; synaptic vesicles
Antibody Registry ID: AB_2315387

T4

$50.00
Gene: SLC12A1, SLC12A2
Antigen: Na-K-Cl cotransporter
Antibody Registry ID: AB_528406